Welcome to Qianzuyin jewelry Co., Ltd.
您好 [请登录]   [免费注册]
Tel:18122356667

本店支持多种支付配送方式。付款方式http://www.618sp.com/?article-33.html

              

 

 

 

买家在网站提交好订单后,用支付宝或者是银行打款的形式支付货款给卖家,

详情请见:http://www.dangdang1688.com/?page-payment.html

通知卖家发货,本站默认快递为申通快递。

详情请见:http://www.dangdang1688.com/?page-%E8%BF%90%E8%B4%B9%E6%8C%87%E5%8D%97.html

 

 当当时尚祝您购物愉快。

浙ICP备16029771号